top of page

Zielona Strona Mocy

Regulamin Serwisu

ZIELONA STRONA MOCY

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.zielonastronamocy.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Właścicielem Serwisu zielonastronamocy.pl jest Fundacja Opus Unicus z siedzibą w Chorzowie, ul. Stalowa 17,  NIP: 6272788809, KRS: 0001077288, zwana dalej Serwisem. Adres e-mail serwisu: fundacja@opusunicus.art, nr telefonu: +48512139844.

 2. Miejscem prowadzenia działalności jest siedziba Fundacji. 

 3. Do korzystania ze Serwisu zielonastronamocy.pl niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera dla maksymalnie trzeciej wersji wstecz.

DEFINICJE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z treści umieszczanych i przesyłanych przez Serwis na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem zielonastronamocy.pl, który upowszechnia zachowania prospołeczne i proekologiczne zgodne ze statusem zadań Fundacji.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu przekazanych do Zielona Strona Mocy jest Fundacja Opus Unicus.

 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO") Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 5. Administratorem danych osobowych mogą być również partnerzy Fundacji, z którymi współpracujemy przy realizacji statutowych celów fundacji. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Grzegorz Pawlicki, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub pod adresem fundacja@opusunicus.art.

 6. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prawidłową i skuteczną realizacją statutowych celów Fundacji Opus Unicus, przez okres niezbędny dla realizacji tych celów, a po tym okresie do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Przekazanie danych osobowych Fundacji jest dobrowolne i jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Fundacji Opus Unicus, w szczególności do realizacji krzewienia zachowań prospołecznych i proekologicznych.

 8. Fundacja przetwarza dane osobowe potrzebne do prawidłowej realizacji upowszechniania informacji o zachowaniach prospołecznych i  proekologicznych , tj. imię i nazwisko Użytkownika Serwisu, jego ewentualną nazwę, adres email, adres pocztowy i numer telefonu kontaktowego. Fundacja kontaktuje się z Użytkownikiem serwisu po przez media społecznościowe, telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.

 9. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia.

 10. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są traktowane jako poufne, są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nie są udostępnianie osobom trzecim za wyjątkiem partnerów/przedsiębiorców których udział w procesie realizacji zadań jest niezbędny .

 11. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.

 12. Użytkownicy serwisu, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera mają możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej w sposób opisany w emailu – wpisując ponownie swój adres w okno newslettera z adresem.

bottom of page